logo.jpg

"Vekst gjennom samspill"

personar.jpg

ADRESSE

Human Kapital Vekst AS
Nørvegata 32 B
6008 Ålesund

Tlf. 91 69 73 76

post@hkvekst.no

flyers.pdf

HUMAN KAPITAL

Hva er Human Kapital?

Begrepet ”human kapital” refererer seg til ”menneskene i en organisasjon” og den verdien disse representerer og, ikke minst, det potensialet for å skape økonomisk vekst og utvikling i virksomheten som ligger i denne kapitalen.  Human kapitalen er altså først og fremst kompetansen til de ansatte og den verdiskapingen denne kompetansen bidrar til for arbeidsgiveren.  Human kapital kan gjerne kalles ”bedriftens sjel”, og dens verdi blir bl.a. bestemt av: egenskaper, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, kapasitet, vilje, motivasjon m.m. hos de ansatte. Flere og flere virksomheter ser verdien av å investere også i denne kapitalen, og innser at om man klarer å få den humane kapitalen til å vokse, gir det seg automatisk positive utslag på virksomhetens lønnsomhet.  I dagens næringsliv er det stadig flere virksomheter og eksperter som ser på det å få den humane kapitalen til å vokse som et viktig, kanskje det viktigste(?),  konkurransefortrinnet i en knalltøff konkurransesituasjon.

Hva sier ekspertene?

  • SSB-forsker, Erling Røed Larsen, som i en artikkel i ”Utdanningsnytt” 01.02.2010 hevder at ”human kapitalen er det viktigste for et lands evne til omstilling og produktivitet”.  Og sier videre: ”det er i hodene våre framtiden ligger”, ”nøkkelen i utdanning er idegenerering” 
  • P. M. Senge, amerikansk forfatter, vitenskapsmann og forsker på organisasjonsutvikling, hevder i sin bok ”Den femte disiplinen”(1999)at det viktigste suksesskriteriet for framtidens organisasjoner er at man setter mennesket i sentrum.  Det å skape sterke team gjennom å sette sammen medarbeidernes kunnskap på en best mulig måte(teambygging)og utvikle deres evne til å skape noe i felleskap(teamutvikling/-læring), blir det viktigste konkurransefortrinnet for å mestre framtidens utfordringer.  Løsningen finner man i følge Senge i ”den lærende organisasjon”, dvs en organisasjon der alle lærer og tar del i beslutningene.   Dette vil vekke til live medarbeidernes motivasjon og fremme deres evne til å lære på alle nivåer.  ”Evnen til å lære raskere enn konkurrentene, er trolig det eneste varige konkurransemessige fortrinnet en organisasjon kan ha”, sitat: Senge(1999).
  • Michael Porter, amerikansk professor og ekspert på konkurranseanalyse og strategi, gjorde ved inngangen til 1990-årene en omfattende analyse av hva som ligger bak konkurransefortrinnene til ti ledende industriland.  Resultatene av dette arbeidet har han dokumentert i boka ”The Competitive Advantage of Nations”.   Hovedkonklusjonen er: ”Et lands/nasjons konkurransekraft avgjøres av den evne landets bedrifter har til å utvikle seg gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid”.  I alle tilfeller forutsetter denne utvikling at man investerer tungt i FERDIGHETER OG KUNNSKAPER så vel som i teknologi. En annen interessant konklusjon/erkjennelse er:

a) Kjennskapet til nye oppfinnelser/ideer om ny teknologi sprer seg raskt over landegrensene.
b) Evnen til å utnytte oppfinnelsen sprer seg mye langsommere.  På dette området handler det om å bearbeide ny teknologi, generere nye ideer på grunnlag av den, omsette ideen/teknologien i nye produkter og metoder.  Dette stiller store krav til organisasjon, ledelse, kompetanse og samarbeidsevne i bedriftene.

Kort sagt: Kvaliteten på den humane kapitalen og hvordan man får den til å vokse, er allerede i dag bedriftenes viktigste konkurransefortinn og blir det i enda sterkere grad i framtiden.

Human Kapital Vekst AS er et selskap som har som forretningside å hjelpe bedrifter og ulike typer virksomheter, både i privat og offentlig sektor, med å få human kapitalen til å vokse.

 

Webdesign og CMS: Osberget AS